Aliancia pre mladých

Naša spoločnosť P. J. Servis je súčasťou nového zoskupenia Aliancia pre mladých, ktorej založenie iniciovala spoločnosť Nestlé.

Čo je Aliancia

Aliancia pre mladých je neformálne zoskupenie spoločností, ktoré svojimi individuálnymi a tiež koordinovanými aktivitami pomáhajú mladým ľuďom zlepšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce. Aliancia nemá formálne štruktúry, nemá vlastný administratívny aparát, nevyberá členské poplatky. Činnosť na dobrovoľnej báze koordinujú manažéri pre ľudské zdroje v jednotlivých firmách. Účasť v Aliancii je dobrovoľná a nie sú na ňu naviazané žiadne obchodné podmienky a záväzky.

Záväzky partnerov Aliancie:

  • aktívne podporovať a propagovať programy pre mladých ľudí,
  • rozvíjať iniciatívy, ktoré poskytujú mladým ľuďom relevantné pracovné skúsenosti,
  • mobilizovať vlastných zamestnancov, aby sa zapojili do prípravy mladých na zamestnanie (napr. kariérne poradenstvo, poradenstvo pri príprave na  prijímací pohovor atď.),
  • podieľať sa na aktivitách v rámci Nestlé needs YOUth v dopredu dohodnutom rozsahu,
  • dodržiavať lokálnu pracovno-právnu legislatívu pri realizácii všetkých programov a aktivít pre mladých ľudí.

A4Y-SK