Prihlás sa cez facebook!

Zobrazíme ti brigády na mieru.
Informácie budeš mať vždy po ruke a včas.

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)

Ahojte kamaráti ! je tu ďalšia streda čo znamená že vám prinášame nový blog. Dnes sa budeme venovať dôležitej téme a to je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci čo všetci poznáme pod skratkou BOZP. Ako všetci dobre vieme zdravie máme len jedno a to si treba chrániť či už pri práci alebo aj mimo.

via GIPHY

28. apríl sa od roku 2003 každoročne oslavuje ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jeho cieľom je zamerať pozornosť verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia a prevenciu, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania .

via GIPHY

No ale čo to BOZP vlastne je a čo pod neho spadá ?

Rámcová smernica vyžaduje, aby bola bezpečnosť práce zabezpečená s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. To znamená, že ochrana zamestnancov zahŕňa podmienky pre uspokojivú a dôstojnú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu zamestnancov, priaznivé pracovné vzťahy, ale aj ochranu materiálnych hodnôt, pracovného a životného prostredia.
Preto v súvislosti s ochranou zamestnancov je potrebné zaoberať sa aj s takými faktormi ako je stres, pracovná záťaž, monotónnosť práce, pracovné podmienky, pracovné a pracovno-právne vzťahy, psychosociálne faktory, rovnosť príležitostí (nediskriminovanie), spravodlivé odmeňovanie, vhodné vybavenie pracovísk a mnoho iného.

via GIPHY

Základné BOZP pravidlá pri výkone akejkoľvek práce u nás v Junglee

1. Dvíhať a nosiť bremená môžem len do hmotnosti a rozmerov, ktoré môžem bezpečne niesť. V prípade, že ma o to zákazník požiada, oboznámim ho s tým, že nemôžem vykonávať tieto práce. Ťažšie bremená dvíhať z drepu pri vyrovnanom chrbte, aby bol všetok tlak v nohách.

2. Pri pomocných stavebných prácach:
– vykonávať len pomocné práce s jednoduchým náradím na
ktoré som bol poverený zamestnávateľom
– používať podľa poučenia od povereného zamestnanca pridelené
pracovné pomôcky (prilba,vesta,ochranné okuliare alebo obuv )
– nevykonávať odborné práce na lešení s výnimkou pomocných prác ( napr. podávanie komponentov lešenia ) s mechanizmami a stavebnými zariadeniami, ani ich nezapínať či inak spúšťať
– nepoužívať zariadenia na ktoré som nebol riadne zaškolený a nevstupovať do priestorov, ktoré nesúvisia priamo s mojím miestom výkonu práce

3. Pri ostatných prácach
– dbať na všeobecné zásady bezpečnosti práce

4. Povinnosť používať pridelené ochranné prostriedky, riadne sa o ne starať a v prípade poškodenia alebo straty neodkladne požiadať o ich výmenu.

5. Povinnosť ihneď oznámiť zamestnávateľovi všetky závady, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie môj alebo mojich spolupracovníkov, akonáhle sa o nich dozviem.

6. V prípade, že môj zdravotný stav bráni bezpečnému vykonaniu práce, som si vedomý, že to musím ihneď ohlásiť zamestnávateľovi, ihneď prerušiť prácu.

7. Prísny zákaze požívať alkohol alebo iné omamné látky pred alebo počas vykonávania práce.

8. Byť si istý že váš zdravotný stav vám umožňuje bezpečný výkon prác vo firme a že netrpíte chorobami, ktorými by ste mohli počas práce ohroziť život a vaše zdravie alebo vašich spolupracovníkov.

via GIPHY