Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2024 🎓📄

Ahojte kamoši, Vitajte pri novom blogu! Tento týždeň sa pozrieme na zmeny v Dohode o brigádnickej práci študentov v roku 2024, pozrieme sa na jej špecifiká.

via GIPHY

Kto ju môže uzatvoriť ?✍🏼

Účelom dohody o brigádnickej práci študentov je výkon práce osobitnej skupiny tzv „dohodárov“, čo znamená v tomto prípade tých fyzických osôb, ktoré majú status študenta. Pod študentom v danom prípade Zákonník práce rozumie žiaka strednej školy dennej alebo externej formy a študenta dennej formy vysokoškolského štúdia do 26 rokov.

Môžem pracovať aj keď mám 15 rokov?⏳

Dohodu môže uzatvoriť len žiak starší ako 15 rokov. To znamená že musí mať minimálne 16 rokov a ukončenú povinnú školskú dochádzku.

via GIPHY

Čo musí obsahovať a aké sú jej náležitosti ?🧐

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí obsahovať:
– dohodnutú prácu,
– dohodnutú odmenu,
– dohodnutý rozsah pracovného času,
– dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára, t. j. max. 12 mesiacov,
– ako prílohu potvrdenie o štatúte žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia.
Pri uzatvorení dohody o brigádnickej práci študentov je zamestnávateľ limitovaný aj rozsahom týždenného pracovného času, ktorý je najviac 20 hodín týždenne v priemere.
Taktiež sa podľa zákonníka práce dohoda o brigádnickej práci môže uzatvoriť na dobu určitú a tá je najviac 12 mesiacov.

Pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov nesmie v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca (t. j. zamestnanca mladšieho ako 18 rokov) v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.
Zákonník práce jednoznačne upravuje, že odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

via GIPHY

Odvody a dane ?💸

Zamestnávateľ je povinný odvádzať aj za zamestnanca pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov povinné odvody. Pre brigádnikov však platí určitá výhoda v podobe odvodovej odpočítateľnej položky vo výške 200 eur na kalendárny mesiac u jedného zamestnávateľa. To znamená, že ak by na základe dohody o brigádnickej práci študentov zamestnanec nezarobil viac ako 200 eur za daný mesiac, nebude musieť platiť žiadne odvody na sociálne poistenie.
To či študent zaplatí preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti a v akej výške z dohody o brigádnickej práci študentov, závisí od toho, či si u zamestnávateľa uplatní, resp. neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka ktorá v roku 2024 predstavuje mesačnú sumu 470,54 EUR.
Uplatnenie nezdaniteľnej časti, tak ako v prípade odvodovej výnimky, nie je automatické. Žiak, resp. študent si môže uplatniť nezdaniteľnú časť v danom mesiaci len u jedného zamestnávateľa, a to podpísaním „Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“.

via GIPHY

Ako ju ukončím ?🏁

Dohoda o brigádnickej práci študentov môže obsahovať aj určenie spôsobu jej ukončenia.

V prípade, pokiaľ sa zamestnávateľ a dohodár nedohodnú priamo v dohode o brigádnickej práci študentov na spôsobe jej ukončenia, dohoda sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. Rovnako dôjde k jej skončeniu napríklad uplynutím roka, v ktorom dohodár dovŕšil vek 26 rokov alebo 31. októbrom v prípade žiaka po riadnom skončení stredoškolského štúdia či študenta po riadnom skončení vysokoškolského štúdia v dennej forme.

Možno ju vypovedať aj skôr, a to buď písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, alebo jednostrannou písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, pričom dôvod výpovede nie je potrebné uvádzať. Následne bude plynúť 15-dňová výpovedná doba, ktorá začína plynúť už dňom doručenia výpovede.

via GIPHY

Viktória 🙂